Płyta drogowa MON standard (uchwyty transportowe w rogach) | Veco-bet
Veco-bet » Produkty » PŁYTY DROGOWE MON » Płyta drogowa MON standard (uchwyty transportowe w rogach)
,

Płyta drogowa MON standard (uchwyty transportowe w rogach)

Żelbetowe płyty drogowe typu ciężkiego MON są jednym z najbardziej popularnych materiałów do utwardzania powierzchni.
Duża wytrzymałość, a także możliwość wielokrotnego wykorzystania i szybki montaż sprawiają, że płyty MON są powszechnie używane na wszelkiego rodzaju budowach.
Często też ze względu na ich relatywnie niską cenę i bardzo dobrą wytrzymałość są wykorzystywane do utwardzania dróg dojazdowych, czy też różnego rodzaju placów na stałe.

Skontaktuj się z doradcą tel. + 48 573 099 089

Dane techniczne

Długość [cm]Szerokość [cm]Grubość [cm]
Płyta drogowa MON15010012,5
plyta-drogowa-mon-300x100x15-uchwyty-na-boku

*** uchwyty na rogach lub na bokach płyty
30010015
30015015
30010018
30015018
30010020
30015020
plyta-betonowa-z-ukrytymi-uchwytami-transportowymi

*** uchwyty transportowe ukryte
20015015
*** inne wymiary na zamówinie

Wykorzystanie i korzyści

WYKORZYSTANIE

 • tymczasowe lub trwałe drogi dojazdowe
 • place składowe
 • place budowy
 • powierzchnie użytkowane przez ciężki sprzęt

KORZYŚCI

 • płyta podwójnie zbrojona
 • bardzo wysoka wytrzymałość
 • odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • szybki montaż
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania
 • korzystna cena

Instrukcja montażu

Przewóz, rozładunek i składowanie płyt drogowych

 • Przewozu płyt należy dokonywać środkami transportu odpowiednio do tego przystosowanymi z zachowaniem szczególnej uwagi na prawidłowe zabezpieczenie i transport ładunku.

 • Płyty na środkach transportu układa się w sposób analogiczny jak przy ich składowaniu (opis poniżej). 

 • Podczas przewozu płyt, należy je obowiązkowo zabezpieczyć pasami transportowymi, które powinny się znajdować w miejscu gdzie są drewniane przekładki (ma to na celu zmniejszenie naprężeń oddziałujących na płyty i ograniczenia ryzyka ich uszkodzenia w trakcie transportu).

 • Podczas rozładunku płyt ze środka transportu, należy koniecznie stosować trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe, mocowane bezpośrednio do specjalnie przygotowanych do tego uchwytów montażowych osadzonych w płytach.

 • Zabrania się rozładunku i transportu płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparko ładowarki lub też innego podobnego urządzenia.

 • Płyty należy składować na wcześniej przygotowanym równym i  utwardzonym podłożu, w pozycji poziomej w taki sposób aby zapewnić ich przyleganie do podłoża całą swoją powierzchnią.

 • Płyty układa się w pozycji wbudowania – w stosach o wysokości do maksimum 1m, oddzielając poszczególne płyty dwoma drewnianymi przekładkami które powinny znajdować się w miejscu występowania haków transportowych (wzdłuż szerokości płyty), a ich długość powinna odpowiadać szerokości płyty ułożonej w sztaplu.

 • Zabrania się składowania płyt w wyższych niż 1m sztaplach oraz bez zastosowania podkładek.

 • W jednym stosie mogą być układane tylko płyty o tych samych wymiarach.

Instrukcja montażu płyt drogowych

Wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi Samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”. Grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić.

Przed przystąpieniem do montażu płyt należy spełnić następujące warunki:

 • w pierwszej kolejności należy każdorazowo przeprowadzić badanie gruntu rodzimego na którym będą układane płyty, celem dobrania odpowiedniego rodzaju podbudowy, w zależności od przewidywanej nośności nawierzchni,

 • w przypadku występowania gruntów wysadzinowych i o małej nośności (np. torfy), należy je koniecznie wymienić,

 • przystąpić do wytyczenia pasa drogi zgodnie z założeniami projektowymi,

 • na trasie drogi należy koniecznie usunąć grunt humusowy, a teren pod drogą należy wyrównać zgodnie z założoną niweletą z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc.

 • grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić

 • należy wykonać warstwę odsączającą minimalnej grubości 15cm z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1.

 • podbudowę w zależności od wielkości założonych projektowo obciążeń i nośności podłoża gruntowego oraz drogi, należy wykonać z mieszanki nie związanej z gruntów przepuszczalnych niewysadzinowych (kruszywo o uziarnieniu 0-31,5mm), lub gruboziarnistego piasku o grubości min. 20mm. Należy pamiętać że grubość warstwy i jej miąższość, uzależniona jest od właściwości gruntu rodzimego oraz zakładanego obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is ≥ 1

 • na podbudowę należy ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku lub podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3-5cm nie zagęszczonej,

 • układanie płyt najlepiej wykonywać wprost ze środków transportowych (montaż „z kół”),

 • przy rozładunku i montażu płyt należy koniecznie stosować trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe mocowane bezpośrednio do specjalnie przygotowanych do tego uchwytów montażowych osadzonych w płytach,

 • zabrania się transportu płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparko ładowarki lub też innego podobnego urządzenia,

 • płyty należy koniecznie układać w sposób zapewniający ich przyleganie do podłoża całą swoją powierzchnią, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych ok 1-1,5cm (nie mniejszych i nie większych), które należy wypełnić pospółką o uziarnieniu 0-8 mm i piaskiem. Ma to za zadanie zapobiec ewentualnym możliwym uszkodzeniom płyt na krawędziach powstałych np. w skutek przesuwania i klawiszowania płyt,

 • płyty można obciążać dopiero po uprzednim zamuleniu, wypełnieniu szczelin dylatacyjnych,

 • zabrania się obciążania płyt w przypadku nieprzylegania ich całą swoją powierzchnią do podłoża,

 • w trakcie wykonywania nawierzchni należy też pamiętać aby zapewnić dobre odwodnienie całej ułożonej powierzchni w tym celu należy wyprofilować podłoże w kierunku podłużnym i poprzecznym aby umożliwić odpływ wód opadowych.

Rys.1. Schemat obrazujący przekrój nawierzchni

UWAGA

Należy pamiętać, że nośność, wytrzymałość oraz trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego, prawidłowego montażu oraz od właściwej konserwacji nawierzchni.

Konserwacja nawierzchni z płyt drogowych

Konserwacja nawierzchni jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności drogi wykonanej z płyt drogowych. W tym celu niezbędne jest przestrzeganie poniższych zasad:

 • Nakazuje się nieprzekraczanie maksymalnych nośności i wytrzymałości nawierzchni,

 • Należy systematycznie usuwać wszelkie zanieczyszczenia z nawierzchni,

 • Zaobserwowane uszkodzone lub zniszczone płyty należy natychmiast wymienić na nowe,

 • Należy pamiętać że płyty przez cały czas użytkowania nawierzchni powinny być nieruchome i przylegać do podłoża całą swoją powierzchnia dla tego też należy:

– powstałe w skutek niewłaściwego przygotowania podłoża zapadnięcia odcinków drogi, należy niezwłocznie poprawić poprzez zdjęcie płyt, następnie uzupełnienie i zagęszczenie podłoża i ponowne ułożenie płyt.

– kontrolować wielkość szczelin dylatacyjnych które z czasem mogą ulec zmianie, powodując tym samym przemieszczanie się poszczególnych płyt na boki co może skutkować między innymi uszkodzeniami ich krawędzi.

UWAGA

Nie stosowanie się do w/w zaleceń skutkuje natychmiastową utratą praw gwarancyjnych.

Zdjęcia produktu

Formularz kontaktowy

Formy dostawy

Naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, realizując dostawy na terenie całego kraju, a także za granicą. W zależności od potrzeb wybieramy najbardziej optymalną formę transportu – naczepy otwarte/zamknięte, transport spedycyjny bądź własny, z rozładunkiem HDS lub bez.