Strona główna » Nawierzchnie ekologiczne

Nawierzchnie ekologiczne z powierzchnią biologicznie czynną

Nawierzchnia ekologiczna nie stanowi bariery dla swobodnego wchłaniania i odparowywania wody z gruntu, dlatego doskonale sprawdzają się w miejscach, w których należy zachować powierzchnię biologicznie czynną oraz zadbać o szybkie odprowadzenie wód opadowych.

Materiały te mają zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie odpowiedniej ilości powierzchni biologicznie czynnej – zarówno w przypadku inwestycji prywatnych jak i przestrzeni publicznej. W naszej ofercie dostępne są elementy betonowe, jak i żelbetowe do tworzenia nawierzchni z powierzchnią biologicznie czynną. Do najbardziej popularnych należą płyty ażurowe MEBA oraz wielootworowe płyty typu JOMB, ale dostępne są też inne rozwiązania.

Rozwiązania z zastosowaniem elementów ażurowych pozwalają zachować ustanowiony odsetek terenu biologicznie czynnego w obrębie nieruchomości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez teren biologicznie czynny rozumie się teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnia mniej jednak niż 10m2 oraz wody powierzchniowe na tym terenie.

Przygotowanie podłoża.

Podbudowę pod produkty ekologiczne wykonuje się w sposób podobny do podłoża dla klasycznych kostek brukowych. Planując wykonanie podbudowy należy szczególnie wziąć pod uwagę warunki geotechniczne, sposób użytkowania i odwodnienie. W celu uzyskania odpowiedniej przepuszczalności wody stosuje się naturalne kruszywo łamane, w przypadku dolnych warstw ich frakcja musi być odpowiednio duża.

Wypełnienie otworów i spoin

Otwory w płytach oraz przestrzenie pomiędzy elementami można wypełnić na dwa sposoby w zależności od późniejszego przeznaczenia, walorów estetycnzych i funkcji jaką dana nawierzchnia ma spełniać:

– kruszywo łamane lub żwir

– mieszankę ziemi z piaskiem pod siew trawy

Dobierając odpowiedni kolor oraz frakcję kruszywa, czy też obsiewając wolne przestrzenie trawą uzyskujemy bardzo estetyczną i funkcjonalną nawierzchnię.