Płyta drogowa zbrojona wielootworowa JOMB 50x75x12,5 cm | Veco-bet
Veco-bet » Produkty » PŁYTY JOMB » Płyta drogowa wielootworowa JOMB 50x75x12,5 cm
,

Płyta drogowa wielootworowa JOMB 50x75x12,5 cm

Płyty drogowe typu JOMB są alternatywą dla płyt typu MON, a także betonowych płyt ażurowych MEBA. Dzięki otworom zapewniają prawidłowe odwodnienie nawierzchni.
Płyty JOMB znane również jako płyty JUMBO, YOMB, IOMB czy JUMBA.

Użytkownicy doceniają ich estetykę dzięki otworom, które mogą być wypełnione kruszywem lub łatwą w utrzymaniu trawą.
Płyty JOMB są często wykorzystywane do tworzenia nawierzchni biologicznie czynnych. W ofercie posiadamy płyty niezbrojone, zbrojone oraz wzmacniane podwójnie zbrojone.

Powierzchnia biologicznie czynna płyty 100x75x12 cm wynosi 38%.

Skontaktuj się z doradcą tel. + 48 573 099 089

Dane techniczne

Długość [cm]Szerokość [cm]Grubość [cm]
plyta jomb1007510
1007512,5
JOMB plyta beton507512,5
jomb płyta betonowa906010
plyta z betonu17510015

Wykorzystanie i korzyści

WYKORZYSTANIE

 • podjazdy
 • drogi dojazdowe
 • place manewrowe
 • parkingi dla aut osobowych lub ciężarowych
 • utwardzanie skarp zbiorników wodnych, rowów, innych nawierzchni
 • tworzenie nawierzchni biologicznie czynnych

KORZYŚCI

 • prawidłowe odwodnienie powierzchni
 • wysoka wytrzymałość na obciążenia
 • estetyczny wygląd
 • ekologia

Instrukcja montażu

Wielootworowe płyty typu JOMB

Płyty typu JOMB występują w wersji betonowej (niezbrojone) oraz żelbetowej (zbrojone pojedynczo lub podwójnie). W zależności od przewidzianego zastosowania należy dobrać odpowiedni typ zbrojenia.

Przewóz, rozładunek i składowanie płyt drogowych

 • Przewozu płyt należy dokonywać środkami transportu odpowiednio do tego przystosowanymi z zachowaniem szczególnej uwagi na prawidłowe zabezpieczenie i transport ładunku.

 • Płyty JOMB transportowane są na paletach transportowych 

 • Podczas przewozu płyt, należy je obowiązkowo zabezpieczyć pasami transportowymi.

 • Podczas rozładunku płyt ze środka transportu, należy stosować specjalistyczny sprzęt przystosowany do tego typu czynności

 • Materiał należy składować na wcześniej przygotowanym równym i  utwardzonym podłożu.

 • Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się składowania palet jedna na drugiej

Instrukcja montażu płyt JOMB

W przypadku stosowania płyt na nawierzchnię wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi Samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”. Grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić.

Przed przystąpieniem do montażu płyt należy spełnić następujące warunki:

 • w pierwszej kolejności należy każdorazowo przeprowadzić badanie gruntu rodzimego na którym będą układane płyty, celem dobrania odpowiedniego rodzaju podbudowy, w zależności od przewidywanej nośności nawierzchni,

 • w przypadku występowania gruntów wysadzinowych i o małej nośności (np. torfy), należy je koniecznie wymienić,

 • przystąpić do wytyczenia pasa drogi zgodnie z założeniami projektowymi,

 • na trasie drogi należy koniecznie usunąć grunt humusowy, a teren pod drogą należy wyrównać zgodnie z założoną niweletą z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc.

 • grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić

 • należy wykonać warstwę odsączającą minimalnej grubości 15cm z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności K10≥8m/dobę, wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 oraz wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1.

 • podbudowę w zależności od wielkości założonych projektowo obciążeń i nośności podłoża gruntowego oraz drogi, należy wykonać z mieszanki nie związanej z gruntów przepuszczalnych niewysadzinowych (kruszywo o uziarnieniu 0-31,5mm), lub gruboziarnistego piasku o grubości min. 20mm. Należy pamiętać że grubość warstwy i jej miąższość, uzależniona jest od właściwości gruntu rodzimego oraz zakładanego obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is ≥ 1

 • na podbudowę należy ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku lub podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm nie zagęszczonej

 • płyty należy koniecznie układać w sposób zapewniający ich przyleganie do podłoża całą swoją powierzchnią,

 • w zależności od sposobu układania płyt, należy zapewnić odpowiednią dylatację między płytami. Dla płyt układanych mniejszymi otworami do góry, dylatacja powinna wynosić 0,5-1cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na krawędziach w skutek klawiszowania elementów. W płytach układanych większymi otworami do góry spoina dylatacyjna nie jest wymagana z uwagi na fazowane krawędzie elementów.

 • płyty można obciążać dopiero po uprzednim zamuleniu, wypełnieniu szczelin dylatacyjnych oraz otworów w płytach

 • zabrania się obciążania płyt w przypadku nieprzylegania ich całą swoją powierzchnią do podłoża

 • w trakcie wykonywania nawierzchni należy też pamiętać aby zapewnić dobre odwodnienie całej ułożonej powierzchni w tym celu należy wyprofilować podłoże w kierunku podłużnym i poprzecznym aby umożliwić odpływ wód opadowych.

Rys.1. Schemat obrazujący przekrój nawierzchni

UWAGA

Należy pamiętać, że nośność, wytrzymałość oraz trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z płyt typu JOMB zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego, prawidłowego montażu oraz od właściwej konserwacji nawierzchni.

Konserwacja nawierzchni z płyt JOMB

Konserwacja nawierzchni jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności drogi wykonanej z płyt JOMB. W tym celu niezbędne jest przestrzeganie poniższych zasad:

 • Nakazuje się nieprzekraczanie maksymalnych nośności i wytrzymałości nawierzchni,

 • Należy systematycznie usuwać wszelkie zanieczyszczenia z nawierzchni,

 • Zaobserwowane uszkodzone lub zniszczone płyty należy natychmiast wymienić na nowe,

 • Należy pamiętać że płyty przez cały czas użytkowania nawierzchni powinny być nieruchome i przylegać do podłoża całą swoją powierzchnia dla tego też należy:

– powstałe w skutek niewłaściwego przygotowania podłoża zapadnięcia odcinków drogi, należy niezwłocznie poprawić poprzez zdjęcie płyt, następnie uzupełnienie i zagęszczenie podłoża i ponowne ułożenie płyt.

– kontrolować wielkość szczelin dylatacyjnych które z czasem mogą ulec zmianie, powodując tym samym przemieszczanie się poszczególnych płyt na boki co może skutkować między innymi uszkodzeniami ich krawędzi.

UWAGA

Nie stosowanie się do w/w zaleceń skutkuje natychmiastową utratą praw gwarancyjnych.

Zdjęcia produktu

Formularz kontaktowy

Formy dostawy

Naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, realizując dostawy na terenie całego kraju, a także za granicą. W zależności od potrzeb wybieramy najbardziej optymalną formę transportu – naczepy otwarte/zamknięte, transport spedycyjny bądź własny, z rozładunkiem HDS lub bez.